Maria (Nadeschda) Edle v. Rennenkampff (Ka.45)

* St. Petersburg 08.04.1867, † St. Petersburg 26.03.1897, ▭ St. Petersburg, auf dem Lasarewsk-Friedhof,

⚭ Wladimir Iwanowitsch Tscherkass, Kaiserlich russischer Oberstleutnant des 21. Sappeurbataillons (1909), * Kiew 04.07.1868.

Geschwister
Ka.40 Sophie (Zorja)
Ka.41 Wladimir
Ka.42 Nathalia
Ka.43 Eugenia Maria
Ka.44 Dimitri
Ka.46 Nina
Ka.47 Alexandra
Vater
Ka.28 Constantin
Mutter
Valerie Wladimirowna Conradi